ปริทันตวิทยา หรือที่เรียกว่า “โรคเหงือก” เป็นการอักเสบหรือติดเชื้อของเนื้อเยื่อปริทันต์ เหงือก กระดูกที่อยู่รอบๆ ฟัน หรือเอ็นยึดปริทันต์ ซึ่งทั้งหมดเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่รองรับและค้ำจุนให้ฟันคงอยู่ได้
โดยมีระยะของโรคปริทันต์ 4 ระยะ ดังต่อไปนี้
  1. โรคเหงือกอักเสบ มีลักษณะบวม แดง มักพบมีเลือดออกบริเวณคอฟัน
  2. โรคปริทันต์อักเสบระยะต้น เริ่มมีการทำลายของกระดูกรองรับรากฟัน ไม่เกิน 30 % ของฟัน
  3. โรคปริทันต์อักเสบระยะกลาง เป็นการทำลายกระดูกรองรับรากฟัน 60% ของฟัน แต่ยังไม่ถึงปลายราก
  4. โรคปริทันต์อักเสบระยะปลาย เป็นการทำลายกระดูกรองรับรากฟันจนถึงปลายราก ทำให้เกิดฝีปลายรากหรือมีหนอง ซึ่งอาจต้องถอนฟันหรือมีการรักษาที่ยุ่งยาก

 

ประเภทของปริทันตวิทยา

  • โรคเหงือกอักเสบ
  • โรคปริทันต์
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject
Privacy Policy