periodontics

ปริทันตวิทยา หรือที่เรียกว่า “โรคเหงือก” เป็นการอักเสบหรือติดเชื้อของเนื้อเยื่อปริทันต์ เหงือก กระดูกที่อยู่รอบๆ ฟัน หรือเอ็นยึดปริทันต์ ซึ่งทั้งหมดเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่รองรับและค้ำจุนให้ฟันคงอยู่ได้
โดยมีระยะของโรคปริทันต์ 4 ระยะ ดังต่อไปนี้
  1. โรคเหงือกอักเสบ มีลักษณะบวม แดง มักพบมีเลือดออกบริเวณคอฟัน
  2. โรคปริทันต์อักเสบระยะต้น เริ่มมีการทำลายของกระดูกรองรับรากฟัน ไม่เกิน 30 % ของฟัน
  3. โรคปริทันต์อักเสบระยะกลาง เป็นการทำลายกระดูกรองรับรากฟัน 60% ของฟัน แต่ยังไม่ถึงปลายราก
  4. โรคปริทันต์อักเสบระยะปลาย เป็นการทำลายกระดูกรองรับรากฟันจนถึงปลายราก ทำให้เกิดฝีปลายรากหรือมีหนอง ซึ่งอาจต้องถอนฟันหรือมีการรักษาที่ยุ่งยาก

 

ประเภทของปริทันตวิทยา

  • โรคเหงือกอักเสบ
  • โรคปริทันต์