Restorative-submain

ทันตกรรมบูรณะ เป็นทันตกรรมเฉพาะทางที่เป็นการป้องกัน การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างที่เหมาะสม และการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของช่องปาก
การรักษาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การรักษาฟันผุ ฟันที่มีการสร้างตัวผิดปกติทั้งในเรื่องของสี และรูปร่าง รวมไปถึงการปรับปรุงหรือแทนที่วัสดุบูรณะเก่าที่มีความผิดปกติ

ประเภทของทันตกรรมบูรณะ

  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • การบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay