Restorative-submain

ทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมบูรณะ เป็นทันตกรรมเฉพาะทางที่เป็นการป้องกัน การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟันได้แก่ ผิวฟันเคลือบฟัน (Enamel) เนื้อฟัน (Dentine) บางส่วน แต่ไม่ถึงกับการบูรณะทั้งตัวฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างที่เหมาะสม และการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของช่องปาก

ประเภทของทันตกรรมบูรณะ

  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • การบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay