Pediatric-Dentistry-Submain

ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นการดูแลรักษา ฃป้องกันปัญหาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ปี ซึ่งได้แก่
  • การเคลือบร่องฟัน
  • การเคลือบฟลูออไรด์
  • การรักษารากฟันสำหรับเด็ก
  • การครอบฟันสำหรับเด็ก
  • เครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน
  • การทันตกรรมทั่วไป เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การจัดฟัน