orthodontics-submain

ทันตกรรมจัดฟัน

“การจัดฟัน” เป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ โดยการติดเครื่องมือจัดฟันเพื่อทำให้เกิดแรงกดลงไปที่ฟัน ส่งผลให้ฟันเกิดการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการและค่อยๆขยับเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ

สาเหตุของการจัดฟัน

  • สาเหตุทางกรรมพันธุ์ : เกิดจาการถ่ายทอดลักษณะของฟันจากพ่อแม่มาสู่ลูก เช่น
- จำนวนซี่ฟัน ฟันหายหรือฟันเกิน
- ความไม่สัมพันธ์กันของขนาดฟันและขนาดขากรรไกร
  • สาเหตทางสิ่งแวดล้อม : เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น
- นิสัยบางอย่างที่มีผลต่อฟัน เช่น การดูดนิ้ว กัดเล็บ การกลืนโดยเอาลิ้นดุนฟัน การหายใจทางปาก
- การถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาที่สมควร
- การสูญเสียฟันและไม่ได้ใส่ฟันทดแทนทำให้ฟันข้างเคียงล้ม
- การเกิดอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า

ประเภทของการจัดฟัน

 

  1. การจัดฟันแบบชนิดติดแน่น

    • การจัดฟันแบบโลหะ

    • การจัดฟันแบบดามอน

2.การจัดฟันชนิดถอดได้

  • การจัดฟันแบบใส Invisalign