orthodontics-submain

“การจัดฟัน” เป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ โดยการติดเครื่องมือจัดฟันเพื่อทำให้เกิดแรงกดลงไปที่ฟัน ส่งผลให้ฟันเกิดการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการและค่อยๆขยับเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ

สาเหตุของการจัดฟัน

สาเหตุทางกรรมพันธุ์ : เกิดจาการถ่ายทอดลักษณะของฟันจากพ่อแม่มาสู่ลูก เช่น
  • จำนวนซี่ฟัน ฟันหายหรือฟันเกิน
  • ความไม่สัมพันธ์กันของขนาดฟันและขนาดขากรรไกร
สาเหตทางสิ่งแวดล้อม : เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น
  • นิสัยบางอย่างที่มีผลต่อฟัน เช่น การดูดนิ้ว กัดเล็บ การกลืนโดยเอาลิ้นดุนฟัน การหายใจทางปาก
  • การถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาที่สมควร
  • การสูญเสียฟันและไม่ได้ใส่ฟันทดแทนทำให้ฟันข้างเคียงล้ม
  • การเกิดอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า

ประเภทของการจัดฟัน

การจัดฟันแบบชนิดติดแน่น

1.  การจัดฟันแบบโลหะ
2. การจัดฟันแบบดามอน

การจัดฟันชนิดถอดได้

1.  การจัดฟันแบบใส Invisalign