Invisalign-sub02

Invisalign Express

เหมาะสำหรับเคสที่มีปัญหาฟันซ้อนเกหรือฟันห่างเพียงเล็กน้อย ใช้เครื่องมือจัดฟันไม่เกิน 7 ชุด ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 7 สัปดาห์

Invisalign Lite

เหมาะสำหรับเคสที่มีการเรียงตัวของฟันผิดปกติเล็กน้อยถึงปานกลาง หรือฟันคืนกลับหลังจัดฟัน เพราะไม่ใส่ Retainers
ใช้เครื่องมือจัดฟันไม่เกิน 14 ชุด ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 4-6 เดือน

Invisalign Moderate

เหมาะสำหรับเคสที่มีการเรียงตัวของฟันผิดปกติค่อนข้างมาก อาจจะเคยหรือไม่เคยจัดฟันมาก่อนใช้เครื่องมือจัดฟันไม่เกิน 26 ชุด
ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 8 เดือน - 1 ปี

Invisalign Comprehensive

เหมาะสำเหมาะสำหรับเคสที่มีความซับซ้อน ฟันซ้อนเกค่อนข้างมากหรือเคสที่ต้องการความสวยงามสูง อาจจะเคยหรือไม่เคยจัดฟันมาก่อน
ใช้เครื่องมือไม่จำกัดจำนวนชุด ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 1 ปี - 2 ปี

 

Invisalign For First & Teen

เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6-15 ปี เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับฟันแท้และฟันกรามชุดใหม่ที่กำลังจะขึ้นและยังลดโอกาสที่อาจจะต้องผ่าตัดในอนาคต ใช้เครื่องมือไม่จำกัดจำนวนชุด ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 1  ปี - 2 ปี